Home Tĩnh Nguyện Hằng Ngày Tình Yêu Thương

Tình Yêu Thương

0
Tình Yêu Thương

Nếu không có tình yêu, sẽ không có Giáng Sinh!!! Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy … có sự sống đời đời. 

Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Thế gian không hoàn hảo. Thế gian đã khước từ Ngài. Có những lộn xộn, bối rối, lừa dối, ganh ghét và mọi điều hung ác nhưng Chúa vẫn rất yêu thương thế gian nên đã sai con Ngài ban cho nhân loại một lối thoát khỏi thế giới tội lỗi. 

Trong thư tín thứ hai của Giăng, chúng ta được dạy không nên yêu thế gian và những gì trong đó. Như Giăng giải thích, ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Tác giả tiếp tục thêm vào rằng thế gian và ham muốn của nó đang qua đi nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời.

Vậy chính xác thì Đức Chúa Trời yêu điều gì trong thế gian đến nỗi sai Con của Ngài. Trong thế gian tội lỗi này, Chúa vẫn thấy mọi người đang tìm kiếm đường đi, lẽ thật và sự sống và Ngài sai Con Ngài – Đấng chính là đường đi, lẽ thật và sự sống đến dẫn dắt những ai tìm kiếm Ngài vào sự sống đời đời. 

Dân sự Chúa tìm kiếm Chúa và không yêu mến thế gian. Như Chúa Jêsus được sai đến thế gian tội lỗi, chúng ta cũng được yêu cầu ở trong thế gian này nhưng không bị thế gian cuốn đi. Khát khao của chúng ta là làm vui lòng Chúa, có được sự sống đời đời và thông qua chúng ta người khác cũng có thể từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng. 

Suy ngẫm trong ngày: Tôi có đang yêu mến khát vọng thế gian nào mà hôm nay Chúa muốn tôi từ bỏ không? 

Đọc Kinh Thánh: 

16Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.

Giăng 3:16

15Chớ yêu thế-gian, cũng đừng yêu các vật ở thế-gian nữa; nếu ai yêu thế-gian, thì sự kính-mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. 16Vì mọi sự trong thế-gian, như sự mê-tham của xác-thịt, mê-tham của mắt, và sự kiêu-ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế-gian mà ra. 17Vả thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.

I Giăng 2:15-17

Previous article Ngày 2: Khởi Động Các Ước Mơ Của Bạn
Next article Ngày 3: Vâng Bạn Có Thể!
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here