Home Lời Chúa 1 Phi-e-rơ 4 : 7

1 Phi-e-rơ 4 : 7

0
1 Phi-e-rơ 4 : 7

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.  

(1 Phi-e-rơ 4 : 7 – Bản Truyền Thống)

Previous article Galatians 1 : 10
Next article Rô Ma 5 : 20 – 21
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.