Home Dưỡng Linh Sự Nhịn Nhục

Sự Nhịn Nhục

0
Sự Nhịn Nhục

Chúng ta có thể thấy sự nhịn nhục hay kiên nhẫn trong cuộc viếng thăm của các nhà thông thái. Nhìn thấy và đi theo ngôi sao từ phương đông sẽ cần nhiều kiên nhẫn. Khi họ đến cung điện của vua Hê-rốt và nhận ra đấng cứu thế không có ở đó, họ tiếp tục kiên nhẫn đi theo ngôi sao cho đến khi tìm thấy Hài nhi Jêsus. Họ kiên nhẫn lắng nghe sự cảnh báo của thiên sứ và đi đường khác trở về xứ mình.  

Nhịn nhục là khả năng chấp nhận, chịu đựng trở ngại, nan đề, hay đau khổ mà không nổi giận hay bối rối. Những trở ngại, nan đề, hay đau khổ đã khiến chúng ta từ chối và chùn lại không còn tiếp tục điều chúng ta tìm kiếm như thế nào? Nếu các nhà thông thái không nhịn nhục, họ không thể tìm thấy Chúa Jêsus. 

Đây là một đức tính quan trọng chúng ta cần bày tỏ để được nhìn thấy, trong sự tái lâm của Chúa Jêsus. Không có sự kiên nhẫn thật khó có thể theo đuổi hành trình cuộc sống. Hãy tưởng tượng sự bối rối của Ma-ry, bà là một trinh nữ Do Thái vui vẻ được hứa gả cho người trai trẻ đáng tôn trọng rồi bà được thiên sứ báo tin rằng mình sẽ mang thai đấng cứu chuộc thế gian này. Điều xảy đến với bà một mặt là sự vui mừng, một mặt là sợ hãi. Chính đức tính nhịn nhục và tin cậy đồng hành với nhau đã giúp bà đối mặt với những thử thách.

Đây là cũng điều được thấy ở Giô-sép khi ông nhịn nhục và chăm sóc cho Ma-ry dù biết rằng Ma-ry không mang thai đứa con của mình. Họ phải thực hiện phần việc của mình để Đấng Cứu Thế được sinh ra trong thế giới này. Cũng vậy, chúng ta cần kiên nhẫn trong cuộc sống mỗi ngày, với những bất ngờ xảy ra để tiếp tục hành trình và để nghe chủ của chúng ta nói rằng tốt lắm đầy tớ ngay lành và trung tín. 

Suy ngẫm trong ngày: Chúa muốn tôi kiên nhẫn, nhịn nhục với ai ngày hôm nay?

Câu Kinh Thánh: 

25Đức Giê-hô-va ban sự nhân-từ cho những kẻ trông-đợi Ngài, cho linh-hồn tìm-cầu Ngài. 26Thật tốt cho người trông-mong và yên-lặng đợi-chờ sự cứu-rỗi của Đức Giê-hô-va. 27Thật tốt cho người mang ách lúc trẻ-thơ.
Ca thương 3:25-27
1Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác-sĩ ở đông-phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông-phương, nên đến đặng thờ-lạy Ngài.
Ma-thi-ơ 2:1-2
Previous article Ngày 8: Chúng Ta Làm Gì?
Next article Ngày 9: Các Giới Hạn Có Một Mục Đích
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here